Изберете страница

Защита на личните данни

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в „Кидс Юнивърс ЕООД

 

Кидс Юнивърс ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.kidsuniverse.com

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.kidsuniverse.com.
Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на Кидс Юнивърс ЕООД и/или има регистрация на www.kidsuniverse.com. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни – www.kidsuniverse.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
 Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

Кидс Юнивърс ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203358442, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. Кидс Юнивърс ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. София,

ул. “Индустриална” N 11, корпус 2, ет. 4,

телефон +359882243635

или на имейл адрес: info@kidsuniverse.bg

 

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Кидс Юнивърс ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Кидс Юнивърс ЕООД и клиента:

Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

Данни, събирани при плащане, направено към Кидс Юнивърс ЕООД, по начина, посочен в Общи условия за онлайн пазаруване на www.kidsuniverse.com;

Данни от профила ви за достъп до www.kidsuniverse.com – потребителско име, история на заявките / поръчките;

Адрес за доставка;
Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

 

Б) Данни, изготвени и генерирани от „Кидс Юнивърс ЕООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

Номер на поръчката

Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

 

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.

Кидс Юнивърс ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане, предоставяне на карта/код за програма “Лоялен клиент”;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
  Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.
 • Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 

Б) В изпълнение на свои законови задължения, „Кидс Юнивърс ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

 

В) „Кидс Юнивърс ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

 

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Кидс Юнивърс ЕООД – обработват личните Ви данни от името на „Кидс Юнивърс ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;

 

Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

 

2.2. Други администратори на лични данни, на които „Кидс Юнивърс ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

 

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Кидс Юнивърс ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки – не повече от 2 години.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

 

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Кидс Юнивърс ЕООД

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Кидс Юнивърс ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

4.3. да възразите пред „Кидс Юнивърс ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
4.5. да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор

За целите използвайте имейл info@kidsuniverse.bg

4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

 

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Кидс Юнивърс ЕООД и какви са последиците от това

 

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, Кидс Юнивърс ЕООД се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността Кидс Юнивърс ЕООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

 

 • Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • Адрес за доставка
Последвай ни за нови неща!
bg_BGBulgarian